top of page
hemdrup_logo_dark.png
  • Sort LinkedIn ikon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

HANDELSBETINGELSER

Kundeoplysninger

Kundeoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart uden accept fra kunden, og behandles altid fortroligt.

Pris

Alle priser er oplyst i DKK ekskl. evt. tryk, fotolicenser, tekstforfatning, billedbehandling, fragt og moms.

Ud over den aftalte pris er hemdrup. berettiget til at kræve betaling for:

  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet hemdrup.,viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter påbegyndt arbejde.

  • Ekstraarbejde som følge af flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.

  • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analogemateriale og værktøj efter levering har fundet sted.

  • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

 

Betaling

Betalingsbetingelserne er fakturadato +7 dage eller efter aftale. Efter forfaldsdato pålægges et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt 2% i rente pr. md. Efter 2. rykker overgives sagen til inkassovirksomhed.

Farvematch

hemdrup. har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk etc.. Der kan være stor farveforskel fra skærm og til printer, og til det færdige produkt. Ønskede farvekoder oplyses til hemdrup. Farvedifferencer kan forekomme i det færdigtrykte produkt, da papir og trykmetode har indflydelse herpå, dette giver ikke bestilleren ret til kreditering eller til ikke at ville modtage det færdige produkt. Det er bestillerens ansvar at være til stede ved evt. trykstart/test. hemdrup. hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab

 

Mangler

Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. hemdrup. har ret til en mer‐ eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre and leverandøren,har leverandøren ret til en rimelig stor mer‐ eller mindre levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/‐ 5%.

Variationer i størrelser kan forekomme fra +/‐ 2%.

Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter hemdrup. ikke for fejl og mangler, der kan henføres hertil.

hemdrup. er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet hemdrup. nøjagtigt instruktion om disses placering.

hemdrup. giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder.Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

hemdrup. har ikke ansvar for korrektur, herunder stavefejl, manglende ord eller lignende.

 

Copyrights

hemdrup. har ophavsret på udarbejdede idéer og materiale til den fulde betaling er sket. hemdrup. har ret til at bruge udarbejdet materiale som showcase på website, sociale medier etc..

Det er bestillerens ansvar at vidersendt materiale herunder tekst, skriftyper, billeder og grafik opfylder den til enhver tid gældende ophavsret. hemdrup. kan ikke stilles til ansvar for brug af materiale der er kopibeskyttet.

hemdrup. har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pådrager hemdrup. sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren hemdrup. skadesløs for et sådan ansvar.

 

Reklamation

Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.

hemdrup. hæfter ikke for kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

 

Returnering/annullering

Ønsker bestilleren at annullere en ordre, har hemdrup. og evt. øvrige samarbejdspartnere ret til at få betaling for allerede udført arbejde til den enhver tid gældende timepris hos leverandørene.

Force Majeour

Bestilleren har ikke ret til kreditnota/nedslag i prisen ved udefrakommende handlinger, som ikke er Leverandørens ansvar.

hemdrup. har intet ansvar hvis forsinkelsen eller mangler skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmiddel, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation.

 

Trykkeri/print

hemdrup. står hvis ønsket for hele trykprocessen, eller videreformidler kontakt. Ved fejl/mangler på trykdelen er ansvaret hos bestilleren selv og evt. hos trykkeriet.

Købeloven

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværendesalgs- og leveringsbetingelser.

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

bottom of page